به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ و نامه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد.آقای حسن جمهری به سمت مدیر عامل و آقای علیرضا عالم زاده به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد سهیل طهماسبی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان هوشنگ دستگیری و فرشید جلیلوند عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.

کلیه قرارداد ها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا:

  1. آقای حسن جمهری مدیر عامل به عنوان دارنده امضای ثابت
  2. آقای علیرضا عالم زاده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود

و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای آقای محمد سهیل طهماسبی نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.

طراحی سایت توسط فراکارانت